Loading..

[Creatures] ระบบธาตุคืออะไร ? 1 0

อัพเดตล่าสุดเมื่อ Oct 01, 2018 05:12 in Creatures
เขียนโดยGOD_Kryptonite
ระบบธาตุใน Creatures เป็นระบบที่ค่อนข้างมีความสำคัญในการต่อสู้ เพราะว่าหากเราไปลงต่อสู้ในดันเจี้ยนที่เป็นธาตุที่เราแพ้ทางนั้น นอกจากจะโจมตีเบาลงและโดนโจมตีแรงขึ้นแล้ว เราจะถูกจำกัดช่องการเดินลงไปเป็นอย่างมาก
** เวลานี้ขึ้นกับ America/New_York timezone